همکاران ارولوژی

نغمه پورجم کارشناس اتاق عمل

زهره شهبا  کارشناس ارشد پرستاری کودکان

بهناز قانعی  کارشناس اشد فیزیوتراپی

سعید حاجی بندخ کارشناس پرستاری و کارشناس زخم

شاه میوه  دکترای روانشناسی